VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVÉHO OBCHODU

https://kalendar.seeitaly.sk

 

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti alebo na základe Zmluvy, uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom internetovej webovej stránky https://kalendar.seeitaly.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť Tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní Tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odlišné od týchto Všeobecných obchodných podmienok je možné dojednať v Zmluve. Odchylné ustanovenia dojednané v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky a Zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

Článok I.
„Definície pojmov“

1. Prevádzkovateľom Stránky je obchodná spoločnosť Sí, Toskánsko s.r.o., so sídlom Vodná 2917/15,  945 01 Komárno, IČO: 54 037 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 55343/N.

2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Sí, Toskánsko s.r.o., so sídlom Vodná 2917/15, 945 01 Komárno, IČO: 54 037 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 55343/N, DIČ: 2121571419, bankové spojenie IBAN: SK58 1100 0000 0029 4911 5583.  

3. Kupujúci je fyzická osoba, kupujúca Tovar od Predávajúceho prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom, predpokladaným týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

4. Stránka je internetová webová stránka https://kalendar.seeitaly.sk, ktorej vlastníkom je Prevádzkovateľ.

5. Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci.

6. Tovar je predmet kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom, predpokladaným VOP Prevádzkovateľa.

7. VOP sú tieto podmienky vymedzujúce vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

8. Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom predpokladaným VOP. 

 

Článok II.
„Predmet Zmluvy“

1. Predmetom Zmluvy je Tovar. Kupujúci si prostredníctvom Stránky Tovar kúpi tak, že na Stránke zadá požiadavku „Kúpiť“, zaväzuje sa za ňu zaplatiť kúpnu cenu a Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu Tovar dodať, všetko v súlade a na základe týchto VOP. 

2. Cenu Tovaru stanovuje Predávajúci.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar v súlade s VOP v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný typ tovaru.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu v súlade s VOP.

 

Článok III.
„Vznik Zmluvy“

1. Návrhom na uzavretie Zmluvy je objednávka Kupujúceho. Objednávka Kupujúceho je záväzná a neodvolateľná. Objednávka môže byť realizovaná:

a) elektronicky prostredníctvom Stránky,

b) Predávajúci si vyhradzuje právo na prijatie objednávky tiež inou formou. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky bez udania dôvodu.

2. Elektronická objednávka sa realizuje prostredníctvom Stránky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár uvedený na Stránke, ktorý obsahuje najmä informácie o:

a) Tovare,

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny,

c) spôsobe doručenia Tovaru,

d) kontaktných údajoch,

e) nákladoch spojených s doručením Tovaru.

Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odosiela Kupujúci Predávajúcemu stlačením potvrdzovacieho tlačidla na Stránke.

3. Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s cenou Tovaru uvedenou na Stránke, a to vrátane prepravných nákladov (aj zvýšených prepravných nákladov mimo územia Slovenskej republiky) a ďalších nákladov podľa VOP. Údaje uvedené v objednávke sú pre Kupujúceho záväzné a Predávajúcim považované za správne.

4. Ak nie je ďalej stanovené alebo Zmluvnými stranami dohodnuté inak, vzniká Zmluva zaslaním potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Za takéto potvrdenie objednávky sa považuje správa zaslaná z adresy elektronickej pošty Predávajúceho, doručená na adresu elektronickej pošty Kupujúceho, ktorá obsahuje informáciu o tom, že objednávka Tovaru bola prijatá, bude vybavená, údaj o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy, a informáciu o tom, že po uhradení kúpnej ceny za Tovar bude objednávka odoslaná.

5. V prípade, že Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie objednávky nezašle do 3 dní, považuje sa objednávka za odmietnutú.

6. Kupujúci je oprávnený doručiť prostredníctvom elektronickej pošty v lehote do 24 hodín od doručenie potvrdenia objednávky Predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje meno, e-mail a popis objednaného Tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci nebude účtovať Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

 

Článok IV.
„Práva v povinnosti Zmluvných strán“

1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodávaný Tovar. Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na Stránke, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať telefonicky alebo e-mailom a v prípade už skôr vykonanej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť finančné prostriedky v lehote do 15 dní odo dňa stornovania objednávky na bankový účet určený Kupujúcim.

3. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený a dodaný Tovar,

b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie, a to jedným z možných spôsobov úhrady kúpnej ceny,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.

4. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami pri objednaní Tovaru. 

 

Článok V.

„Miesto a čas dodania“

1. Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a Tovar po úhrade kúpnej ceny podľa článku VI. týchto VOP dodať Kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní. 

2. Predávajúci je oprávnený stanoviť osobitný, vopred presne určený termín, resp. interval dodania Tovaru, pričom takýto vopred presne určený termín, resp. interval dodania Tovaru musí vopred Kupujúcemu oznámiť. S osobitným termínom, resp. intervalom doručenia podľa tohto bodu VOP Kupujúci odoslaním svojej objednávky s presne určeným termínom, resp. intervalom dodania súhlasí.

3. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný Tovar prevziať. Miestom dodania Tovaru je miesto uvedené v objednávke Kupujúceho. Ak je Tovarom elektronický produkt, takýmto miestom podľa predchádzajúcej vety je aj emailová adresa uvedená Kupujúcim, pričom za doručený sa považuje okamihom jeho odoslania z emailovej adresy Predávajúceho.

4. V prípade, že Kupujúci neprevezme Tovar v čase a na mieste určenom podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy, je Predávajúci oprávnený určiť náhradný čas a miesto doručenia Tovaru. Predávajúci má právo požadovať poplatok za uskladnenie alebo od Zmluvy odstúpiť. Akékoľvek náklady spojené s náhradným doručením nesie v plnom rozsahu Kupujúci.

5. V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania Tovaru.

6. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád o nich spísať s prepravcom krátky záznam. Jedno vyhotovenie záznamu podpísané prepravcom si ponechá Kupujúci a na požiadanie predloží Predávajúcemu. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho doručenia na miesto uvedené Kupujúcim a prevzaté Kupujúcim, resp. ním, na prevzatie Tovaru splnomocnenou osobou. V prípade zjavného porušenia obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať. Ak Kupujúci odmietne Tovar prevziať z akéhokoľvek iného dôvodu, považuje sa takéto konanie za riadne a včasné doručenie. Prevzatím Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že Tovar spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky a náležitosti a nie je ho tak neskôr už možné reklamovať.

7. Predávajúci sa zaväzuje odoslať Tovar, ktorý má skladom, po úhrade kúpnej ceny podľa článku VI. týchto VOP do 3 pracovných, ak nie je stanovené inak. Rozhodujúca je dodacia lehota, ktorú uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky Kupujúceho; inak má prednosť dodacia lehota, ktorá je uvedená na Stránke pred lehotami uvedenými v týchto VOP. Ak Predávajúci nie je schopný príslušnú lehotu dodržať, zaväzuje sa Kupujúceho e-mailom, písomne alebo telefonicky o tejto skutočnosti informovať. Pokiaľ sa Tovar skladom nenachádza, môže sa dodacia lehota predĺžiť v závislosti od dodacích lehôt dodávateľov/výrobcov Tovarov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie sa s dodaním Tovaru z dôvodov na strane prepravcu Tovaru.

8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v lehotách podľa týchto VOP odstúpiť od Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy.

 

Článok VI.
„Cena a platobné podmienky“

1. Ceny uvedené na Stránke sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy chýb v uvedených cenách a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov produktov tvoriacich Tovar a to aj po vykonaní objednávky.

2. Kúpnu cenu za Tovar je Kupujúci povinný uhradiť

a) vopred pred dodaním Tovaru bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky, vedený v Tatra banke, č. ú. v tvare IBAN: SK58 1100 0000 0029 4911 5583, alebo

b) platobnou kartou v prospech bankového účtu Predávajúceho cez platobnú bránu Prevádzkovateľa.

c) Faktúra vystavená na základe Zmluvy slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže Tovar prevziať až po úplnom uhradení kúpnej ceny, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, pričom záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu sa považuje za splnený okamihom pripísania príslušnej peňažnej čiastky v prospech bankového účtu Predávajúceho.

d) K cene za Tovar bude pripočítaná čiastka predstavujúca náklady na balenie a dopravu Tovaru, ktorá suma bude Kupujúcemu oznámená v potvrdení jeho objednávky a bude Kupujúcemu známa ako konečná a celková cena za Tovar pred úhradou tejto kúpnej ceny. 

 

Článok VII.
„Záruka a reklamácie“

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady Tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Predávajúci zodpovedá len za tie vady Tovaru, ktoré mal Tovar pri doručení Kupujúcemu.

3. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa uplatňujú bez zbytočného odkladu písomne na e-mailovej adrese Predávajúceho: info@seeitaly.sk, pričom v e-mailovej správe je Kupujúci povinný uviesť presné označenie reklamovaného Tovaru a druh a rozsah vád Tovaru. 

4. Predávajúci po obdržaní reklamácie určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy je Predávajúcemu doručený e-mail s reklamáciou.

5. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom: 

a) Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby alebo chybný Tovar vymení,

b) vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

6. Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch: 

a) poškodením Tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného Tovaru,

b) mechanickým poškodením Tovaru alebo ak Tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc) alebo Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom, 

c) použitím Tovaru v rozpore s návodom na použitie.

7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (najmä pri zľavnenom Tovare, ktorého pozmenené vlastnosti boli v popise Tovaru uvedené).

8. Reklamovaný Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom  a spolu s Tovarom je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu tiež všetky dokumenty, ktoré s kúpou Tovaru obdržal. 

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailovej komunikácie, Predávajúci je oprávnený potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Doklady podľa tohto bodu VOP je Predávajúci povinný vydať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Článok VIII.
„Ďalšie práva a povinnosti Zmluvný strán“

1. Pri každom kontakte s Predávajúcim je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky požadované údaje a nemôže sa zbaviť zodpovednosti za správnosť týchto údajov. Údaje uvedené pri objednávaní Tovaru je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu, najmä pre nedostupnosť objednaného Tovaru, porušenie Zmluvy Kupujúcim, nemožnosť plnenia a pod..

3. Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu ak ide o Tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

4. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci využiť formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, dostupný na Stránke. Pre plynulejšie  vybavenie odstúpenia od Zmluvy zašle Kupujúci vyplnený formulár na e-mail Predávajúceho: info@seeitaly.sk. 

5. Predávajúci vráti zaplatenú cenu za Tovar vrátane nákladov na prepravu Tovaru na číslo účtu Kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného Tovaru Predávajúcemu.

 

Článok IX.
„Ochrana osobných údajov“

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že Kupujúci je právnická osoba, oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

2. Ochrana osobných údajov Kupujúcich sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len „Nariadenie“).

3. Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od dňa doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu. 

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude osobné údaje získavať výlučne na účel uzavretia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v predchádzajúcom bode získavať osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOÚ a Nariadením, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa ZOOÚ a Nariadenia; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

8. Kupujúci je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať u Predávajúceho: 

a) spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívanie osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov a textových správ. Kupujúci zároveň používaním Stránky súhlasí s ukladaním cookies na svoj počítač.

 

Článok X.
„Spoločné a záverečné ustanovenia“

1. VOP sú zverejnené na Stránke a verejne prístupné.

2. VOP sú pre Zmluvné strany záväzné a riadia sa nimi všetky právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami vznikajúce v súvislosti s kúpou a predajom Tovaru.

3. Okolnosti neupravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Kupujúci vykonaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a ich aplikáciou na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Zmluvnými stranami.

5. Znenie VOP môže Predávajúci kedykoľvek meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Akékoľvek zmeny alebo dodatky VOP nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na Stránke.

6. Ak vzťah súvisiaci s použitím Stránky alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa Zmluvné strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom a pre prípadné spory medzi Zmluvnými stranami budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

7. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, prípadne sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP.

8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa ich zverejnenia na Stránke a sú pre Zmluvné strany záväzné vždy v znení aktuálnom v dobe vykonaním objednávky Kupujúcim.